کار و فناوری
آموزش کار و فناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ آموزش کار و فناوری جهت ایجاد انگیزه و یادگیری مطالبی فراتر از درس کار و فناوری برای دانش آموزان گرد آوری می شود جهت ارتباط با اینجانب در قسمت "تماس با ما" نظر دهید با تشکر
نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر 1388 توسط "mehrjoo "دبیر کار و فناوری تنکابن"

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه اول

 

1-   در ساخت صندلی چه مراحل رابایدطی کرد؟در کدام مرحله از ساخت صندلی مطرح میشود؟

  الف)طراحی                 ب)تولید                   ج)فرایند              د) نیاز

 

2-   آژیر خطر چه نوع سیستمی است؟

  الف)هشداردهنده          ب)کنترل کننده         ج)خشک کننده     د) گرمازا

 

3-   از عبورجریان غیر مجازدر مدار جلوگیری می کند ؟

الف)فیوز                       ب) کلید                     ج) ژنراتور             د)کنتور

 

4- وضعیت الکترونها در اتم  چگونه است ؟

  الف)الکترونها روی مدار هایی به دور اتم می چرخند .             

   ب)الکترونها در مدارها ثابت هستند.                     

   ج)الکترونها روی مدارهایی به دور هسته می چرخند.                   

    د) الکترونها روی مدارهایی به دور خود می چرخند.

 

5-عوامل آلودگی محیط زیست کدام است ؟

الف)ازدیاد بی رویه جمعیت        ب)استفاده نا مناسب از ذخایر کره زمین                      ج)جلوگیری از تخریب جنگل         د) موارد الف و ب

  

6- کدام یک از این موارد خسارت بیماریها را کاهش می دهد؟

الف)پیشگیری از بیماری      ب)تشخیص بیماری     ج)درمان به موقع     د) همه موارد

 

7-برای کنترل صافی سطح چوب رنده شده استفاده می شود؟

الف)چوب سای               ب)سوهان چوب                 ج)گونیا           د) رنده

 

8- کدامیک از نکات ایمنی و حفاظتی از کارگاه نمی باشد ؟

الف)عاری بودن کف کارگاه از مواد لغزنده

ب) شوخی نکردن در محل کارگاه

ج) پوشیدن لباس کار مناسب

 د) بازو بسته کردن پیچها با هر نوع آچار

 

9- کدامیک از فلزات به صورت سنگ از معدن استخراج نمی شود ؟

الف)آهن            ب)آلومینیوم                      ج)روی                د) مس

 

10- برای کشیدن خطوط روی فلزات استفاده می شود ؟

الف)سوزن خط کش              ب)سمبه نشان            ج)گونیا            د) خط کش فلزی      

 

 

حرفه و فن پایه اول

 

1- مجموعه اي از اجزاء كه با هم براي رسيدن به يك هدف كار مي كنند چه نام دارد ؟

الف) فناوري              ب) محصول فناوري       ج) سيستم        د) فرايند

 

2- ترموستات سماور برقي جزء كدام يك از سيستمهاي زير است ؟

الف) هشدار دهنده     ب) كنترل كننده           ج) خنك كننده     د) گرمازا

 

3- به سيمي كه داراي فشار الكتريكي است مي گويند ؟

الف) مولد                  ب) نول                     ج) مقاومت          د) فاز

 

4- كدام يك جزء ابعاد سلامت نمي باشد ؟

الف) روحي                ب) جسمي               ج) مالي            د) اجتماعي

 

5- زندگي و سلامت ما به آن وابسته است .

الف) بهداشت            ب) هوا                      ج) تغذيه          د) محيط زيست

 

6- مهم ترين عامل آلودگي محيط زيست چيست ؟

الف) ازدياد جمعيت         ب) زباله       ج) مصرف زدگي      د) سوخت ماشين ها

 

7- براي صاف كردن سطوحي چوبي از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف) سوهان       ب) رنده           ج) اره             د) همه موارد

 

8- از كدام از موارد زير در كارهاي صنعتي و هنري استفاده مي شود .

الف) روكش چوبي         ب) الوار      ج) فيبر         د) نئوپان

 

9- كدام يك از فلزات بوكسيت بدست مي آيند .

الف) مس          ب) آهن              ج) آلومينيم                د) روي

 

10- بر روي كدام يك از ابزارهاي زير دندانه هايي به نام آج وجود دارد ؟

الف) اره آهن ربا      ب) سمبه نشان           ج) قيچي ورق بر         د)سوهان

 

11- از فلزات با توجه به چه عاملي استفاده به عمل مي آيد ؟

الف)رنگ فلز         ب) نوع فلز           ج) خواص شيميايي            د) استحكام

 

12- كدام فلز بصورت خام خالص قابل استفاده نيست ؟

الف) روي            ب) مس               ج) آهن                            د) چدن

 

13- نام ديگر تخته خرده چوب چيست ؟

الف) فيبر           ب) نئوپان              ج) روكش                          د) الوار

14- علم و هنر پيشگيري از بيماريها و افزاتيش طول عمر چيست ؟

الف) سلامتي         ب) رفتار          ج) بهداشت       د) عادت 

 

15- به مسير بسته اي كه جريان در آن جاري است مي گويند .

الف) مولد              ب) لامپ          ج) مدار            د) سيم كشي

 

16- وسيله حفاظتي كه از عبور جريان غير مجاز در مدار جلوگيري مي كند .

الف) فيوز       ب) كنتور           ج) كليد       د) سرپيچ

 

17- در توزيع برق براي كاهش ولتاژ از چه وسيله اي استفاده مي شود .

الف) ترانزيستور                       ب) ترانسفورماتور كاهنده    

ج) ترانسفورماتور افزاينده            د) ژنراتور

 

18-در اتم، الكترون هاي آزاد در كدام مدار قرار دارند .

الف)مدار اول           ب) مدار آخر         ج) خارج از مدار            د) گزينه الف و ب

 

19- سيستم ها را با توجه به اجزاي آن به چند دسته تقسيم مي كنند ؟

الف) طبيعي و مصنوعي             ب) گرمازا و خنك كننده   

ج) طبيعي و ساده                     د) ساده و پيچيده

 

20- اجراي طرح و ساخت يك نمونه از محصول فناوري را مي گويند .

الف) طراحي    ب) ارزش يابي     ج) دانش و مهارت        د) توليد

 

     

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن اول»

 

1. برای زیباتر شدن نئوپان از چه چیز استفاده می شود؟

الف- روکش طبیعی چوبی™                     ب- روکش مصنوعی™

ج- فیبر™                                             د- گزینه الف و ب™

2. برای کنترل صافی سطح چوب از ............................ استفاده می شود.

الف- رنده™                      ب- سوهان™                              ج- گونیا™              د- چوب سای™

3. به چوبهای بریده شده از تنه درختان چه می گویند؟

الف- روکش چوبی™           ب- تخته چندلایی™             ج- فیبر™                د- الوار™

4. از روی هو چسباندن چند لایه روکش نازک چوبی .......................... ساخته می شود.

الف- نئوپان™                    ب- تخته چند لایی™            ج- فیبر™                د- الوار™

5. نصب مدار الکتریکی با .................... آن آغاز می شود.

الف- رسم نقشه™              ب- سیم کشی™          ج- آماده کردن وسایل™        د- هیچکدام™

6. حرکت الکترونهای آزاد در یک جهت خاص باعث ایجاد ................... می شود؟

الف- مولد الکتریکی™               ب- مدار الکتریکی™       ج- جریان الکتریکی™     د- انرژی شیمیایی™

 

 

 

7. کدامیک شمای فنی پریز است؟

الف-         ™                    ب-      ™               ج-               ™                د-                 ™

 

8. کدامیک از وسایل زیر برای محافظت از مدار الکتریکی به کار می رود؟

الف- پریز™             ب- کلید™               ج- فیوز™               د- سرپیچ™

9. مولکولها از ذرات ریزی به نام ....................... درست شده اند.

الف- اتم™              ب- الکترون™                    ج- پروتون™           د- هسته™

10. وسیله ای برای تشخیص سیم فاز است؟

الف- انبر دست™      ب- سیم لخت کن™             ج- فازمتر™             د- دم باریک™

11. کدامیک از ابزارهای زیر فقط برای خم کردن و فرم دادن سیم می باشد؟

الف- سیم چین™      ب- سیم لخت کن™             ج- فازمتر™             د- دم باریک™

12. مولد الکتریکی وسیله ای است که سایر انرژی ها را به انرژی .................. تبدیل می کند.

الف- حرارتی™        ب- الکتریکی™                   ج- مکانیکی™           د- هسته ای™

13. کدام وسیله برای برق رسانی به لامپ می با شد؟

الف- پریز™             ب- کلید™                         ج- فیوز™               د- سرپیچ™

14. کدامیک از وسایل زیر انرژی الکتریکی را به روشنایی تبدیل می کند؟

الف- لامپ™            ب- کلید™                         ج- فیوز™               د- سرپیچ™

15. نام دیگر مولدهای بزرگ چیست؟

الف- ترانسفورماتور™        ب- ژنراتور™           ج- کنتور™              د- فیوز™

16. به سیستمی که اجزای زیادی دارد چه می گویند؟

الف- ساده™                    ب- پیچیده™           ج- طبیعی™             د- مصنوعی™

17. بدن انسان چگونه سیستمی است؟

الف- مصنوعی™                ب- طبیعی™             ج- پیچیده ™            د- گزینه ب و ج ™

18. این سوال که محصول چه ویژگی هایی باید داشته باشد کدام مرحله تولید را نشان می دهد؟

الف- تولید ™           ب- ارزشیابی™                  ج- طراحی™            د- فرآیند™

19. به مجموعه فعالیت هایی که انسان برای ساخت ابزار و وسایل و حل مشکلات انجام می دهد چه می گویند؟

الف- فرآیند™          ب- سیستم™                    ج- فنآوری™            د- دانش و مهارت™

20. ..................... موجب پیشرفت و تکامل فنآوری می شود.

الف- گسترش دانش و به کارگیری آن™               ب- گسترش فنآوری™

ج- گسترش دانش™                                         د- ازدیاد جمعیت™

                                                                                                              

رديف

سئوالات حرفه و فن  - پايه اول

1-

از اين فلز براي پوشش لوله هاي آب و ورقه هاي آهني در برابر زنگ زدگي استفاده مي شود .

الف) روي                              ب) آهن                       ج) مس                           د ) آلومينيوم

2-

براي كشيدن خطوط روي قطعات فلزي به كار مي رود .

الف ) خط كش فلزي             ب) گونيا                ج)  سوزن خط كش            د) سمبه نشان

3-

از خرده چوب و چسب ساخته مي شود.

الف )‌تخته خرده چوب            ب) فيبر               ج) نئوپان                             د) الف و ج

4-

پدر علي يك نجار است او مي خواهد صافي سطح چوب را كنترل كند شمال چه وسيله اي پيشنهاد مي كنيد ؟

الف ) رنده                       ب) گونيا                    ج) چوب ساي                    د)  سوهان

5-

دفع بهداشتي زباله شامل كدام يك از موارد زير مي باشد؟

الف ) سوزاندن             ب) بازيافت                  ج ) دفن به روش صحيح               د) همه موارد

6-

مهمترين راه پيشگيري از نابودي محيط زيست مي باشد .

الف ) كنترل جمعيت         ب) استفاده كمتر از سوخت        ج) بازيافت       د) جلوگيري از تخريب جنگل

7-

براي فرم دادن و خم كردن سيم از آن استفاده مي شود ؟

الف)  انبردست               ب) سيم لخت كن                ج) دم باريك                    د)  الف و ج

8-

برق توليد در نيروگاه به چه وسيله به شهرها منتقل مي شود ؟

الف )‌دكل                       ب) تير برق                        ج) كابل زيرزميني               د) ب و ج

9-

كدام يك از سيستم هاي زير طبيعي مي باشد ؟

الف ) خودرو                   ب)  انسان                          ج) راديو                              د) دوچرخه

10-

آزمايش نمونه ساخته شده صندلي مربوط به كدام موارد زير است ؟

الف ) ارزش يابي             ب) توليد                         ج) فرآيند                             د) طراحي

                                 

سئوالات چهار گزينه اي حرفه وفن اول      

1:..........موجب پیشرفت و تکامل فناوری می شود؟

الف:گسترش دانش و به کارگیری آن                    ب:گسترش فناوری    

ج: گسترش دانش                                           د: ازدیاد جمعیت

 

2- به مجموعه فعالیتهایی که انسان برای ساخت ابزارو وسایل وحل مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

الف: فرآیند            ب: سیستم           ج: فناوری          د: دانش و مهارت

 

3- این سئوال که محصول چه ویژگیهایی باید داشته باشد کدام مرحله تولید را نشان میدهد؟

الف: تولید               ب: ارزشیابی              ج: طراحی        د: فرایند

 

4- بدن انسان چگونه سیستمی است؟

الف: مصنوعی             ب: طبیعی          ج: پیچیده     

 د: ب و ج صحیح است

 

5- سیستمی که اجزای زیادی دارد چه می گویند؟

الف: ساده               ب: پیچیده            ج: طبیعی      د: مصنوعی

 

6- نام دیگر مولد های بزرگ چیست؟

الف: ترانسفورماتور                ب:ژنراتور        ج: کنتور                  د: فیوز

 

7- کدامیک از وسایل زیر انرژی الکتریکی رابه روشنایی تبدیل می کند؟

الف: لامپ                     ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ 

         

8- کدام وسیله برای برق رسانی به لامپ می باشد؟

الف: پریز              ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ    

      

9- مولد الکتریکی وسیله ای است که سایر انرژی ها را به انرژی ................تبدیل می کند؟

الف: حرارتی          ب: الکتریکی          ج:مکانیکی              د:هسته ای

 

10- کدامیک ازابزارهای زیر فقط برای خم کردن وفرم دادن سیم می شود؟

الف: سیم چین        ب: سیم لخت کن            ج: فاز متر      د: دم باریک

 

11- وسیله ای برای تشخیص سیم فازاست؟

 الف: انبر دست        ب: سیم لخت کن          ج: فاز متر    د: دم باریک

 

12- مو لکولها از ذرات ریزی به نام ................درست شده اند؟

 الف: اتم        ب: الکترون                ج: پروتون                 د: هسته

 

13- کدام یک از وسایل زیر برای محافظت ازمدار الکتریکی به کار می رود؟

الف: پریز              ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ          

14-  الکترونها روی مدار هایی به دور ..............می چرخند

الف: پروتون              ب: هسته          ج:  نوترون        د: پروتون ونوترون

 

15- حرکت الکترونهای آزاد در یک جهت خاص باعث ایجاد ..................می شود؟

 الف: مولد الکتریکی                          ب: مدار الکتریکی     

 ج: جریان الکتریکی                         د: انرژی شیمیایی

 

16- نصب مدار الکتریکی با ....................آن آغاز می شود.

الف:رسم نقشه           ب:سیم کشی             

ج: آماده کردن وسایل             د:هیچکدام

 

17- از روی هم چسباندن چند لایه روکش نازک چوبی .................ساخته میشود.

الف: نئوپان           ب:تخته چند لایی              ج: فیبر             د: الوار

 

18- به چوبهای بریده شده از تنه درختان چه می گویند؟

الف: روکش چوبی           ب:تخته چند لایی           ج: فیبر        د: الوار

 

19- برای کنترل صافی سطح چوب از .................استفاده می شود.

الف: رنده         ب: سوهان                     ج: گونیا            د:چوب سای

 

20- برای زیبا تر شدن نئوپان از چه چیز استفاده می شود؟

الف: روکش طبیعی چوبی                        ب: روکش مصنوعی                                                                     ج: فیبر                                             د: الف و ب صحیح است

21- برای نگه داشتن قطعه کار از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف: میز کار       ب: گیره                  ج:گونیا                   د: دریل

22- چرا آهن خام خالص در صنایع قابل استفاده نیست؟

الف: چون زود ذوب می شود                   ب: چون با عناصر دیگر ترکیب است 

ج: چون نرم است و استحکام کافی ندارد      د: چون به صورت سنگ معدن استخراج می شود

 

23- کدام فلز برق را به خوبی عبور می دهد ؟

الف:       آهن                   ب: مس              ج:آلومینم              د: روی

 

24- کدا میک آلیاژ مس است؟

الف: فولاد                      ب: بوکسیت              ج: برنج برنز             د:چدن

 

25- در کارخانه ذوب آهن آهن همراه چه موادی وارد کوره بلند می شود؟

الف: ذغال سنگ وکک                 ب: سنگ آهک ونفت

ج: کک ونفت                         د:سنگ آهک وکک

 

26- کدام فلز برای جلو گیری اززنگ زدگی و به عنوان پوشش استفاده می شود؟

الف:       آهن                   ب: مس              ج:آلومینم              د: روی

 

27-  از اره آهن بر د چه کاری استفاده می شود؟

الف: ساییدن فلز                 ب: بریدن فلز             ج: بریدن و ایجاد شیار 

   د: بریدن و صاف کردن

 

28- مؤ ثر ترین روش برای حفظ سبامتی چیست؟

الف: واکسیناسیون به موقع و منظم               ب: رعایت بهداشت

ج: پیشگیری                                     د: مراجعه به پزشک

29- گازهای حاصل از انباشته شدن زباله موجب ................می شود

الف: آلودگی آب                   ب: آلودگی خاک                      ج: آلودگی هوا

د: کاهش منابع طبیعی

30 – زبا له های بیمارستانی چگونه دفع می شود؟

الف: در کیسه های محکم قرار می گیرد        ب: در ظروف در دار قرار می دهند

ج: دفن کردن                             د: در محل و با دستگاه ویژه می سوزانند

 

 

سوالات چهارگزینه ای درس حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی

 

1- کلید کولر چه نوع سیستمی می باشد؟

الف- هشدار دهنده            ب- کنترل کننده             ج- گرمازا           د- خنک کننده

2- برق به وسیله ی ............. به شهر ها منتقل می شود.

الف- ژنراتور            ب- مولد             ج- دکل               د- کابل های زیر زمینی

3- وسیله ای است حفاظتی که از عبور جریان غیر مجاز برق جلوگیری می کند.

الف – فیوز              ب- کلید                ج- پریز               د- فازمتر

4- در کدام گزینه محصول فن آوری مشخص شده است؟

الف- کوه              ب- درخت                  ج- رادیو                د- خورشید

5- خسارت ناشی از بیماری در کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- درمان به موقع        ب- غم و ناراحتی      ج- پیشگیری            د-  تشخیص بیماری-6- فراورده ای چوبی که از ذرات چوب مخلوط با آب تهیه می شود.

الف- روکش چوبی    ب- تخته سه لایی        ج-تخته ی خرده چوب     د- فیبر

7- علی برای کنترل صافی سطح چوب رنده شده از چه ابزاری باید استفاده کند؟

الف-گونیا             ب- رنده                 ج- سوهان         د- گیره

8- زباله می تواند موجب آلودگی ................. شود.

الف- هوا              ب- آب              ج- خاک               د- سه مورد

9- با توجه به ویژگی های فلزات از کدام فلز در ساخت لوله ی آب استفاده می شود؟

الف- آهن                 ب- روی                   ج- مس                     د- آلو مینیوم

10- برای (نشان زدن مرکزی که باید سوراخ شود) چه ابزاری به کار می رود؟

الف-سمبه نشان  ب-  قیچی برق بر            ج- سوزن خط کش      د- سوهان

 

به نام خدا

نمونه سوالات حرفه وفن سال اول           سال تحصیلی   88-87

سوالات

َردیف

کدام گزینه یک سیستم هشداردهنده نمی باشد؟

1-آژیر       2-چراغ راهنمایی    3- دزدگیر     4- کنترل کننده

1

در ساختن یک صندلی (آزمایش نمونه ساخته شده) مربوط به کدام یک از مراحل زیر است؟

1- طراحی     2- ارزشیابی      3- فرآیند    4- تولید

2

مدارالکتریکی چیست؟

1- مسیر عبور جریان برق  

 2- مسیربسته ای که جریان الکتریکی درآن جاری است          

3- مسیر بازی که جریان الکتریکی در آن جاری است

4- هیچکدام

3

وسیله ای که سایر انرژی هارا به الکتریسیته تبدیل می کند؟

     1- مدارالکتریکی                   2- مولد الکتریکی  

     3 - جریان الکتریکی             4-موتورالکتریکی

 

4

مناسب ترین مکان برای زندگی و تولیدمثل حشراتی مثل مگس،پشه

وسوسک کجاست؟

1- فاضلاب               2- پشت کمدها          3- آشپزخانه  

 4 - زباله هاوپس مانده ی مواد غذایی

5

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست کدام است؟

1- کنترل جمعیت         2- استفاده ی کمتر از سوخت

3-تخلیه ی بهداشتی زباله ها وفاضلاب ها

4- باز یافت

6-

برای صاف کردن سطوح چوبی از ............ وبرای کنترل سطح چوب از...........استفاده می کنیم؟

     1-  اره – گیره                      2- چوب سای – گیره   

             3- سوهان- گونیا                   4 - رنده- گونیا           

7

 

از روکش های چوبی نازک طبیعی یا مصنوعی برای زیباسازی کدام

فراورده چوبی استفاده می شود؟

1- تخته خرده چوب         2   - فیبر           3-تخته سه لایی 

 4- هیچکدام

8

از کدام فلز به عنوان پوشش ورقه های آهنی و لوله های آب استفاده می شود؟

1- آهن           2- مس       3- روی          4- آلو مینیم

9

آهن خام خالص ..........

1- سخت ومقاوم است          2- استحکام کافی ندارد

3- نرم است                       4- موارد 2 و3 صحیح است