.: با سلام :. براي ورود بر روی ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوری تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوری هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار کلاسي بارش فکری طرح درس کتاب کار و فناوری و آموزش پودمان و پروژه های اين کتاب


نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه اول

 

1-   در ساخت صندلی چه مراحل رابایدطی کرد؟در کدام مرحله از ساخت صندلی مطرح میشود؟

  الف)طراحی                 ب)تولید                   ج)فرایند              د) نیاز

 

2-   آژیر خطر چه نوع سیستمی است؟

  الف)هشداردهنده          ب)کنترل کننده         ج)خشک کننده     د) گرمازا

 

3-   از عبورجریان غیر مجازدر مدار جلوگیری می کند ؟

الف)فیوز                       ب) کلید                     ج) ژنراتور             د)کنتور

 

4- وضعیت الکترونها در اتم  چگونه است ؟

  الف)الکترونها روی مدار هایی به دور اتم می چرخند .             

   ب)الکترونها در مدارها ثابت هستند.                     

   ج)الکترونها روی مدارهایی به دور هسته می چرخند.                   

    د) الکترونها روی مدارهایی به دور خود می چرخند.

 

5-عوامل آلودگی محیط زیست کدام است ؟

الف)ازدیاد بی رویه جمعیت        ب)استفاده نا مناسب از ذخایر کره زمین                      ج)جلوگیری از تخریب جنگل         د) موارد الف و ب

  

6- کدام یک از این موارد خسارت بیماریها را کاهش می دهد؟

الف)پیشگیری از بیماری      ب)تشخیص بیماری     ج)درمان به موقع     د) همه موارد

 

7-برای کنترل صافی سطح چوب رنده شده استفاده می شود؟

الف)چوب سای               ب)سوهان چوب                 ج)گونیا           د) رنده

 

8- کدامیک از نکات ایمنی و حفاظتی از کارگاه نمی باشد ؟

الف)عاری بودن کف کارگاه از مواد لغزنده

ب) شوخی نکردن در محل کارگاه

ج) پوشیدن لباس کار مناسب

 د) بازو بسته کردن پیچها با هر نوع آچار

 

9- کدامیک از فلزات به صورت سنگ از معدن استخراج نمی شود ؟

الف)آهن            ب)آلومینیوم                      ج)روی                د) مس

 

10- برای کشیدن خطوط روی فلزات استفاده می شود ؟

الف)سوزن خط کش              ب)سمبه نشان            ج)گونیا            د) خط کش فلزی      

 

 

حرفه و فن پایه اول

 

1- مجموعه اي از اجزاء كه با هم براي رسيدن به يك هدف كار مي كنند چه نام دارد ؟

الف) فناوري              ب) محصول فناوري       ج) سيستم        د) فرايند

 

2- ترموستات سماور برقي جزء كدام يك از سيستمهاي زير است ؟

الف) هشدار دهنده     ب) كنترل كننده           ج) خنك كننده     د) گرمازا

 

3- به سيمي كه داراي فشار الكتريكي است مي گويند ؟

الف) مولد                  ب) نول                     ج) مقاومت          د) فاز

 

4- كدام يك جزء ابعاد سلامت نمي باشد ؟

الف) روحي                ب) جسمي               ج) مالي            د) اجتماعي

 

5- زندگي و سلامت ما به آن وابسته است .

الف) بهداشت            ب) هوا                      ج) تغذيه          د) محيط زيست

 

6- مهم ترين عامل آلودگي محيط زيست چيست ؟

الف) ازدياد جمعيت         ب) زباله       ج) مصرف زدگي      د) سوخت ماشين ها

 

7- براي صاف كردن سطوحي چوبي از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف) سوهان       ب) رنده           ج) اره             د) همه موارد

 

8- از كدام از موارد زير در كارهاي صنعتي و هنري استفاده مي شود .

الف) روكش چوبي         ب) الوار      ج) فيبر         د) نئوپان

 

9- كدام يك از فلزات بوكسيت بدست مي آيند .

الف) مس          ب) آهن              ج) آلومينيم                د) روي

 

10- بر روي كدام يك از ابزارهاي زير دندانه هايي به نام آج وجود دارد ؟

الف) اره آهن ربا      ب) سمبه نشان           ج) قيچي ورق بر         د)سوهان

 

11- از فلزات با توجه به چه عاملي استفاده به عمل مي آيد ؟

الف)رنگ فلز         ب) نوع فلز           ج) خواص شيميايي            د) استحكام

 

12- كدام فلز بصورت خام خالص قابل استفاده نيست ؟

الف) روي            ب) مس               ج) آهن                            د) چدن

 

13- نام ديگر تخته خرده چوب چيست ؟

الف) فيبر           ب) نئوپان              ج) روكش                          د) الوار

14- علم و هنر پيشگيري از بيماريها و افزاتيش طول عمر چيست ؟

الف) سلامتي         ب) رفتار          ج) بهداشت       د) عادت 

 

15- به مسير بسته اي كه جريان در آن جاري است مي گويند .

الف) مولد              ب) لامپ          ج) مدار            د) سيم كشي

 

16- وسيله حفاظتي كه از عبور جريان غير مجاز در مدار جلوگيري مي كند .

الف) فيوز       ب) كنتور           ج) كليد       د) سرپيچ

 

17- در توزيع برق براي كاهش ولتاژ از چه وسيله اي استفاده مي شود .

الف) ترانزيستور                       ب) ترانسفورماتور كاهنده    

ج) ترانسفورماتور افزاينده            د) ژنراتور

 

18-در اتم، الكترون هاي آزاد در كدام مدار قرار دارند .

الف)مدار اول           ب) مدار آخر         ج) خارج از مدار            د) گزينه الف و ب

 

19- سيستم ها را با توجه به اجزاي آن به چند دسته تقسيم مي كنند ؟

الف) طبيعي و مصنوعي             ب) گرمازا و خنك كننده   

ج) طبيعي و ساده                     د) ساده و پيچيده

 

20- اجراي طرح و ساخت يك نمونه از محصول فناوري را مي گويند .

الف) طراحي    ب) ارزش يابي     ج) دانش و مهارت        د) توليد

 

     

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن اول»

 

1. برای زیباتر شدن نئوپان از چه چیز استفاده می شود؟

الف- روکش طبیعی چوبی™                     ب- روکش مصنوعی™

ج- فیبر™                                             د- گزینه الف و ب™

2. برای کنترل صافی سطح چوب از ............................ استفاده می شود.

الف- رنده™                      ب- سوهان™                              ج- گونیا™              د- چوب سای™

3. به چوبهای بریده شده از تنه درختان چه می گویند؟

الف- روکش چوبی™           ب- تخته چندلایی™             ج- فیبر™                د- الوار™

4. از روی هو چسباندن چند لایه روکش نازک چوبی .......................... ساخته می شود.

الف- نئوپان™                    ب- تخته چند لایی™            ج- فیبر™                د- الوار™

5. نصب مدار الکتریکی با .................... آن آغاز می شود.

الف- رسم نقشه™              ب- سیم کشی™          ج- آماده کردن وسایل™        د- هیچکدام™

6. حرکت الکترونهای آزاد در یک جهت خاص باعث ایجاد ................... می شود؟

الف- مولد الکتریکی™               ب- مدار الکتریکی™       ج- جریان الکتریکی™     د- انرژی شیمیایی™

 

 

 

7. کدامیک شمای فنی پریز است؟

الف-         ™                    ب-      ™               ج-               ™                د-                 ™

 

8. کدامیک از وسایل زیر برای محافظت از مدار الکتریکی به کار می رود؟

الف- پریز™             ب- کلید™               ج- فیوز™               د- سرپیچ™

9. مولکولها از ذرات ریزی به نام ....................... درست شده اند.

الف- اتم™              ب- الکترون™                    ج- پروتون™           د- هسته™

10. وسیله ای برای تشخیص سیم فاز است؟

الف- انبر دست™      ب- سیم لخت کن™             ج- فازمتر™             د- دم باریک™

11. کدامیک از ابزارهای زیر فقط برای خم کردن و فرم دادن سیم می باشد؟

الف- سیم چین™      ب- سیم لخت کن™             ج- فازمتر™             د- دم باریک™

12. مولد الکتریکی وسیله ای است که سایر انرژی ها را به انرژی .................. تبدیل می کند.

الف- حرارتی™        ب- الکتریکی™                   ج- مکانیکی™           د- هسته ای™

13. کدام وسیله برای برق رسانی به لامپ می با شد؟

الف- پریز™             ب- کلید™                         ج- فیوز™               د- سرپیچ™

14. کدامیک از وسایل زیر انرژی الکتریکی را به روشنایی تبدیل می کند؟

الف- لامپ™            ب- کلید™                         ج- فیوز™               د- سرپیچ™

15. نام دیگر مولدهای بزرگ چیست؟

الف- ترانسفورماتور™        ب- ژنراتور™           ج- کنتور™              د- فیوز™

16. به سیستمی که اجزای زیادی دارد چه می گویند؟

الف- ساده™                    ب- پیچیده™           ج- طبیعی™             د- مصنوعی™

17. بدن انسان چگونه سیستمی است؟

الف- مصنوعی™                ب- طبیعی™             ج- پیچیده ™            د- گزینه ب و ج ™

18. این سوال که محصول چه ویژگی هایی باید داشته باشد کدام مرحله تولید را نشان می دهد؟

الف- تولید ™           ب- ارزشیابی™                  ج- طراحی™            د- فرآیند™

19. به مجموعه فعالیت هایی که انسان برای ساخت ابزار و وسایل و حل مشکلات انجام می دهد چه می گویند؟

الف- فرآیند™          ب- سیستم™                    ج- فنآوری™            د- دانش و مهارت™

20. ..................... موجب پیشرفت و تکامل فنآوری می شود.

الف- گسترش دانش و به کارگیری آن™               ب- گسترش فنآوری™

ج- گسترش دانش™                                         د- ازدیاد جمعیت™

                                                                                                              

رديف

سئوالات حرفه و فن  - پايه اول

1-

از اين فلز براي پوشش لوله هاي آب و ورقه هاي آهني در برابر زنگ زدگي استفاده مي شود .

الف) روي                              ب) آهن                       ج) مس                           د ) آلومينيوم

2-

براي كشيدن خطوط روي قطعات فلزي به كار مي رود .

الف ) خط كش فلزي             ب) گونيا                ج)  سوزن خط كش            د) سمبه نشان

3-

از خرده چوب و چسب ساخته مي شود.

الف )‌تخته خرده چوب            ب) فيبر               ج) نئوپان                             د) الف و ج

4-

پدر علي يك نجار است او مي خواهد صافي سطح چوب را كنترل كند شمال چه وسيله اي پيشنهاد مي كنيد ؟

الف ) رنده                       ب) گونيا                    ج) چوب ساي                    د)  سوهان

5-

دفع بهداشتي زباله شامل كدام يك از موارد زير مي باشد؟

الف ) سوزاندن             ب) بازيافت                  ج ) دفن به روش صحيح               د) همه موارد

6-

مهمترين راه پيشگيري از نابودي محيط زيست مي باشد .

الف ) كنترل جمعيت         ب) استفاده كمتر از سوخت        ج) بازيافت       د) جلوگيري از تخريب جنگل

7-

براي فرم دادن و خم كردن سيم از آن استفاده مي شود ؟

الف)  انبردست               ب) سيم لخت كن                ج) دم باريك                    د)  الف و ج

8-

برق توليد در نيروگاه به چه وسيله به شهرها منتقل مي شود ؟

الف )‌دكل                       ب) تير برق                        ج) كابل زيرزميني               د) ب و ج

9-

كدام يك از سيستم هاي زير طبيعي مي باشد ؟

الف ) خودرو                   ب)  انسان                          ج) راديو                              د) دوچرخه

10-

آزمايش نمونه ساخته شده صندلي مربوط به كدام موارد زير است ؟

الف ) ارزش يابي             ب) توليد                         ج) فرآيند                             د) طراحي

                                 

سئوالات چهار گزينه اي حرفه وفن اول      

1:..........موجب پیشرفت و تکامل فناوری می شود؟

الف:گسترش دانش و به کارگیری آن                    ب:گسترش فناوری    

ج: گسترش دانش                                           د: ازدیاد جمعیت

 

2- به مجموعه فعالیتهایی که انسان برای ساخت ابزارو وسایل وحل مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

الف: فرآیند            ب: سیستم           ج: فناوری          د: دانش و مهارت

 

3- این سئوال که محصول چه ویژگیهایی باید داشته باشد کدام مرحله تولید را نشان میدهد؟

الف: تولید               ب: ارزشیابی              ج: طراحی        د: فرایند

 

4- بدن انسان چگونه سیستمی است؟

الف: مصنوعی             ب: طبیعی          ج: پیچیده     

 د: ب و ج صحیح است

 

5- سیستمی که اجزای زیادی دارد چه می گویند؟

الف: ساده               ب: پیچیده            ج: طبیعی      د: مصنوعی

 

6- نام دیگر مولد های بزرگ چیست؟

الف: ترانسفورماتور                ب:ژنراتور        ج: کنتور                  د: فیوز

 

7- کدامیک از وسایل زیر انرژی الکتریکی رابه روشنایی تبدیل می کند؟

الف: لامپ                     ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ 

         

8- کدام وسیله برای برق رسانی به لامپ می باشد؟

الف: پریز              ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ    

      

9- مولد الکتریکی وسیله ای است که سایر انرژی ها را به انرژی ................تبدیل می کند؟

الف: حرارتی          ب: الکتریکی          ج:مکانیکی              د:هسته ای

 

10- کدامیک ازابزارهای زیر فقط برای خم کردن وفرم دادن سیم می شود؟

الف: سیم چین        ب: سیم لخت کن            ج: فاز متر      د: دم باریک

 

11- وسیله ای برای تشخیص سیم فازاست؟

 الف: انبر دست        ب: سیم لخت کن          ج: فاز متر    د: دم باریک

 

12- مو لکولها از ذرات ریزی به نام ................درست شده اند؟

 الف: اتم        ب: الکترون                ج: پروتون                 د: هسته

 

13- کدام یک از وسایل زیر برای محافظت ازمدار الکتریکی به کار می رود؟

الف: پریز              ب: کلید                ج: فیوز               د: سرپیچ          

14-  الکترونها روی مدار هایی به دور ..............می چرخند

الف: پروتون              ب: هسته          ج:  نوترون        د: پروتون ونوترون

 

15- حرکت الکترونهای آزاد در یک جهت خاص باعث ایجاد ..................می شود؟

 الف: مولد الکتریکی                          ب: مدار الکتریکی     

 ج: جریان الکتریکی                         د: انرژی شیمیایی

 

16- نصب مدار الکتریکی با ....................آن آغاز می شود.

الف:رسم نقشه           ب:سیم کشی             

ج: آماده کردن وسایل             د:هیچکدام

 

17- از روی هم چسباندن چند لایه روکش نازک چوبی .................ساخته میشود.

الف: نئوپان           ب:تخته چند لایی              ج: فیبر             د: الوار

 

18- به چوبهای بریده شده از تنه درختان چه می گویند؟

الف: روکش چوبی           ب:تخته چند لایی           ج: فیبر        د: الوار

 

19- برای کنترل صافی سطح چوب از .................استفاده می شود.

الف: رنده         ب: سوهان                     ج: گونیا            د:چوب سای

 

20- برای زیبا تر شدن نئوپان از چه چیز استفاده می شود؟

الف: روکش طبیعی چوبی                        ب: روکش مصنوعی                                                                     ج: فیبر                                             د: الف و ب صحیح است

21- برای نگه داشتن قطعه کار از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف: میز کار       ب: گیره                  ج:گونیا                   د: دریل

22- چرا آهن خام خالص در صنایع قابل استفاده نیست؟

الف: چون زود ذوب می شود                   ب: چون با عناصر دیگر ترکیب است 

ج: چون نرم است و استحکام کافی ندارد      د: چون به صورت سنگ معدن استخراج می شود

 

23- کدام فلز برق را به خوبی عبور می دهد ؟

الف:       آهن                   ب: مس              ج:آلومینم              د: روی

 

24- کدا میک آلیاژ مس است؟

الف: فولاد                      ب: بوکسیت              ج: برنج برنز             د:چدن

 

25- در کارخانه ذوب آهن آهن همراه چه موادی وارد کوره بلند می شود؟

الف: ذغال سنگ وکک                 ب: سنگ آهک ونفت

ج: کک ونفت                         د:سنگ آهک وکک

 

26- کدام فلز برای جلو گیری اززنگ زدگی و به عنوان پوشش استفاده می شود؟

الف:       آهن                   ب: مس              ج:آلومینم              د: روی

 

27-  از اره آهن بر د چه کاری استفاده می شود؟

الف: ساییدن فلز                 ب: بریدن فلز             ج: بریدن و ایجاد شیار 

   د: بریدن و صاف کردن

 

28- مؤ ثر ترین روش برای حفظ سبامتی چیست؟

الف: واکسیناسیون به موقع و منظم               ب: رعایت بهداشت

ج: پیشگیری                                     د: مراجعه به پزشک

29- گازهای حاصل از انباشته شدن زباله موجب ................می شود

الف: آلودگی آب                   ب: آلودگی خاک                      ج: آلودگی هوا

د: کاهش منابع طبیعی

30 – زبا له های بیمارستانی چگونه دفع می شود؟

الف: در کیسه های محکم قرار می گیرد        ب: در ظروف در دار قرار می دهند

ج: دفن کردن                             د: در محل و با دستگاه ویژه می سوزانند

 

 

سوالات چهارگزینه ای درس حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی

 

1- کلید کولر چه نوع سیستمی می باشد؟

الف- هشدار دهنده            ب- کنترل کننده             ج- گرمازا           د- خنک کننده

2- برق به وسیله ی ............. به شهر ها منتقل می شود.

الف- ژنراتور            ب- مولد             ج- دکل               د- کابل های زیر زمینی

3- وسیله ای است حفاظتی که از عبور جریان غیر مجاز برق جلوگیری می کند.

الف – فیوز              ب- کلید                ج- پریز               د- فازمتر

4- در کدام گزینه محصول فن آوری مشخص شده است؟

الف- کوه              ب- درخت                  ج- رادیو                د- خورشید

5- خسارت ناشی از بیماری در کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- درمان به موقع        ب- غم و ناراحتی      ج- پیشگیری            د-  تشخیص بیماری-6- فراورده ای چوبی که از ذرات چوب مخلوط با آب تهیه می شود.

الف- روکش چوبی    ب- تخته سه لایی        ج-تخته ی خرده چوب     د- فیبر

7- علی برای کنترل صافی سطح چوب رنده شده از چه ابزاری باید استفاده کند؟

الف-گونیا             ب- رنده                 ج- سوهان         د- گیره

8- زباله می تواند موجب آلودگی ................. شود.

الف- هوا              ب- آب              ج- خاک               د- سه مورد

9- با توجه به ویژگی های فلزات از کدام فلز در ساخت لوله ی آب استفاده می شود؟

الف- آهن                 ب- روی                   ج- مس                     د- آلو مینیوم

10- برای (نشان زدن مرکزی که باید سوراخ شود) چه ابزاری به کار می رود؟

الف-سمبه نشان  ب-  قیچی برق بر            ج- سوزن خط کش      د- سوهان

 

به نام خدا

نمونه سوالات حرفه وفن سال اول           سال تحصیلی   88-87

سوالات

َردیف

کدام گزینه یک سیستم هشداردهنده نمی باشد؟

1-آژیر       2-چراغ راهنمایی    3- دزدگیر     4- کنترل کننده

1

در ساختن یک صندلی (آزمایش نمونه ساخته شده) مربوط به کدام یک از مراحل زیر است؟

1- طراحی     2- ارزشیابی      3- فرآیند    4- تولید

2

مدارالکتریکی چیست؟

1- مسیر عبور جریان برق  

 2- مسیربسته ای که جریان الکتریکی درآن جاری است          

3- مسیر بازی که جریان الکتریکی در آن جاری است

4- هیچکدام

3

وسیله ای که سایر انرژی هارا به الکتریسیته تبدیل می کند؟

     1- مدارالکتریکی                   2- مولد الکتریکی  

     3 - جریان الکتریکی             4-موتورالکتریکی

 

4

مناسب ترین مکان برای زندگی و تولیدمثل حشراتی مثل مگس،پشه

وسوسک کجاست؟

1- فاضلاب               2- پشت کمدها          3- آشپزخانه  

 4 - زباله هاوپس مانده ی مواد غذایی

5

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست کدام است؟

1- کنترل جمعیت         2- استفاده ی کمتر از سوخت

3-تخلیه ی بهداشتی زباله ها وفاضلاب ها

4- باز یافت

6-

برای صاف کردن سطوح چوبی از ............ وبرای کنترل سطح چوب از...........استفاده می کنیم؟

     1-  اره – گیره                      2- چوب سای – گیره   

             3- سوهان- گونیا                   4 - رنده- گونیا           

7

 

از روکش های چوبی نازک طبیعی یا مصنوعی برای زیباسازی کدام

فراورده چوبی استفاده می شود؟

1- تخته خرده چوب         2   - فیبر           3-تخته سه لایی 

 4- هیچکدام

8

از کدام فلز به عنوان پوشش ورقه های آهنی و لوله های آب استفاده می شود؟

1- آهن           2- مس       3- روی          4- آلو مینیم

9

آهن خام خالص ..........

1- سخت ومقاوم است          2- استحکام کافی ندارد

3- نرم است                       4- موارد 2 و3 صحیح استکاروفناوری ،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم،کار و فناوری متوسطه

جواب کاروفناوری،کاربافلز،کارکلاسی کاروفناوری،تحقيق کارو فناوری،پاورپوينت کار و فناوری

فيلم کاروفناوری،پروژه کاروفناوری،کارکلاسي کاروفناوری،کار خارج ازکلاس بارش فکری کار وفناوری،پاورپوينت کاروفناوری

دانلود نرم افزار،محتوای الکترونيکی کاروفناوری،دانلود آموزش،دانلود کتاب کاروفناوری،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کاروفناوری،کارباچوب،
پودمان کاروفناوری،بازارچه،